Psychotherapie vanuit een gedragstherapeutisch kader

Meer informatie

Contacteer ons per telefoon, per e-mail of via contactformulier voor meer informatie.

Contacteer ons

Als een kind zich niet goed in zijn vel voelt, zal het dit soms zelf onder woorden brengen, maar vaker tonen in zijn/haar gedrag. Onaangepast of grensoverschrijdend gedrag kan een signaal zijn van een onderliggend probleem. Het ene kind trekt zich terug en geeft een ongelukkige of angstige indruk, het andere kind verzet zich en wordt snel boos of agressief. Als je als ouder het gevoel hebt zelf onvoldoende te kunnen helpen, kan therapie voor je kind aangewezen zijn.

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor deze vorm van hulpverlening, is dat jullie kind zelf enige vorm van probleeminzicht heeft en gemotiveerd en bereid is om geholpen te worden. Als aan deze voorwaarde in eerste instantie niet voldaan is, kunnen we samen op zoek gaan hoe we het probleeminzicht of de motivatie kunnen stimuleren en/of hoe er via jullie als ouders kan gewerkt worden om tot gedragsverandering te komen (onder de vorm van ouderbegeleiding).

De problematieken die behandeld kunnen worden via psychotherapie zijn heel divers:

- sociaal-emotionele problemen zoals stress, (faal)angst, sombere stemming, rouw- en verliessituaties, echtscheiding, interactieproblemen

- gedragsproblemen zoals agressie, woedeuitbarstingen, grensoverschrijdend gedrag

Wij werken steeds vanuit een gedragstherapeutische invalshoek. Het uitgangspunt van gedragstherapie is dat gevoelens en gedrag worden beïnvloed door wat je denkt. Binnen de therapie leert het kind het verband tussen de manier waarop het denkt, hoe het zich voelt en wat het doet. Het kind wordt geholpen om onderliggende gevoelens te signaleren, niet-helpende gedachten te ontdekken en om te zetten in positieve, helpende gedachten.

We stellen onze begeleiding af op het tempo van het kind en met methodieken die aansluiten bij zijn leefwereld. Dit zal vaak een combinatie zijn van gesprekken en creatieve technieken (spelmateriaal, tekenen, knutselen, …).